Về Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Vĩnh Thạnh

I.CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ CỦA BỆNH VIỆN

  1. Cấp cứu – khám bệnh – chữa bệnh:

  Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc các bệnh viện khác chuyển đến cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

– Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.

– Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ các bệnh tật thông thường về nội khoa và các trường hợp cấp cứu ngoại khoa.

– Tổ chức khám giám định sức khỏe, giám định pháp y khi Hội đồng giám định y khoa tỉnh, hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

– Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến trên khi vượt quá khả năng của Bệnh viện.

  1. Công tác đào tạo cán bộ y tế:

– Là cơ sở thực hành cho công tác giảng dạy của Trường Cao Đẳng y tế Cần Thơ.

– Lập kế hoạch đào tạo liên tục cho công chức, viên chức trong toàn bệnh viện và chuyển giao kỹ thuật, tập huấn chuyên môn cho các Trạm y tế xã, thị trấn trong toàn huyện về kỹ năng quản lý chăm sóc sức khỏe ban đầu.

  1. Nghiên cứu khoa học:

– Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn của bệnh viện.

– Tổ chức tổng kết đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khỏe ban đầu.

– Tham gia các công trình nghiên cứu khoa học về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe.

– Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

  1. Công tác chỉ đạo tuyến về chuyên môn, kỹ thuật:

– Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới (Trạm y tế xã, thị trấn) thực hiện các pháp đồ chẩn đoán và điều trị, các chuẩn y tế (III, IV, IX).

– Tổ chức chỉ đạo tuyến xã, thị trấn thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chương trình y tế địa phương.

  1. Công tác phòng bệnh:

– Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

– Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cộng đồng trong và ngoài huyện.

  1. Hợp tác quốc tế:

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

  1. Quản lý kinh tế – tài chính:

– Có kế hoạch sử dụng nguồn lực, kinh phí có hiệu quả.

– Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế như: Viện phí, BHYT, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế.

– Thực hiện nghiêm việc thu, chi ngân sách bệnh viện theo đúng quy định Nhà nước.

II.TỔ CHỨC BỘ MÁY BỆNH VIỆN

  1. Tổ chức bộ máy:

 – Lãnh đạo: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

 – Các phòng chức năng: 04

+ Ph òng Tổ chức Hành chính và Quản trị.

+ Phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

+ Phòng Kế toán – Tài vụ.

+ Phòng Điều dưỡng.

 – Các khoa: 06

+ Khoa khám bệnh-Đông y-Cận lâm sàng.

+ Khoa Nội-Nhiễm.

+ Khoa Cấp cứu-Hồi sức tích cực-Chống độc.

+ Khoa Dược.

+ Khoa Ngoại sản.

+ Khoa Nhi.

  1. Chức năng, nhiệm vụ khoa, phòng:

Chức năng nhiệm vụ của khoa, phòng thực hiện theo “Quy chế bệnh viện” ban hành kèm theo Quyết định số 1895/BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ y tế về việc hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện; Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ y tế về quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược và sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện, đồng thời thực hiện các quy định, chỉ đạo của Sở y tế thành phố Cần Thơ.