CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC

– Link tải các Quyết định và Kế hoạch.

– Công khai quyết định (202/BVĐK-DƯỢC) phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuốc.

– Kế Hoạch (419/KH-BVVT) Lựa Chọn Nhà Thầu Cung Cấp Thuốc, Hóa Chất, VTYT Phục Vụ BV, TYT Năm 2022-2023.

– QĐ (1689/QĐ-UBND) VV Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2022 phục vụ tại BV, TYT trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

Download Full .rar

Công Khai QĐ Phê Duyệt (202/BVĐK-DƯỢC)

KH 419/KH-BVVT

QĐ 1689/QĐ/UBND
Please follow and like us: