DANH MỤC KỸ THUẬT CHUYÊN MÔN BỔ SUNG NĂM 2017

( Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT ngày     tháng    năm 2017

của Sở Y tế thành phố Cần Thơ)

( bổ sung lần 3)

Số TT tại BV Số TT theo Thông tư số 43 Chuyên khoa/Tên kỹ thuật Tuyến kỹ thuật
(1) (2) (3)  
    XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  
    A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU  
1 08 Điều trị bằng siêu âm C
2 26 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống C
3 28 Điều trị bằng ion tĩnh điện B
    B. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU  
4 37 Tập ngồi thăng bằng tĩnh và động D
5 85 Kỹ thuật xoa bóp vùng D
6 86 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân C
    C.HOẠT ĐỘNG TRỊ LIỆU  
7 95 Tập các vận động thô của bàn tay D
8 96 Tập các vận động khéo léo của bàn tay D
9 97 Tập phối hợp hai tay D
10 98 Tập phối hợp tay mắt D
11 99 Tập phối hợp tay miệng D
Please follow and like us: